اطلاعیه – اعطای جوایز رابعه بلخی سال 2024 میلادی به بانوان نخبه!

قابل توجه بانوان فرهیخته ! از انجاییکه در داخل کشور در مقابل فرهنگ وفرهنگیان تعصباتی وجود دارد ، ما تلاش داریم تا در حفظ و رشد فرهنگ اصیل کشور ، وظیفه انسانی خود را انجام دهیم . بنابراین به مناسبت بیست وهشتمین سالروز بنیاد گزاری انجمن فرهنگی اف غانستان در اتریش و بیست وچهارمین سالروز …

اطلاعیه – اعطای جوایز رابعه بلخی سال 2024 میلادی به بانوان نخبه! Weiterlesen »